Amg-Fars.IR

شهدا کبوتر

رجعت شهید محمد باقری

آمدی و چشم های منتظر این شهر را روشنی بخشیدی…. یوسف به کنعانش بازگشته است خوش آمدی پهلوان گمگشته مان…..? شیراز میزبان‌ شهید‌ مدافع‌ حرم